مجمع عمومی شرکت تعاونی سیصدوبیست وپنج فراگیر شهرستانی مهر گستران آذرشهر

عکسهای اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی سیصدوبیست وپنج فراگیر شهرستانی مهر گستران آذرشهر که ازسال 93 شروع وبه علت تغییرات اساسنامه وسامانه ای شدن ثبت شرکتها به سال 94موکول شد که درنتیجه درسایه الطاف خداوندی و باهمت اعضای محترم درتیرماه 94تشکیل وباحضور کارشناس محترم تعاون شهرستان  جناب آقای جلیل شهبازی به پایان رسید وحال باتلاش مستمر مسئولین محترم بالاخص جناب آقای ایمانالی ریاست محترم اداره تعاون وکارورفاه اجتماعی  وکارشناس محترم اداره آقای جلیل شهبازی و باهمکاری  وراهنمائیهای  صمیمانه آقای نیکخومعاون محترم اداره تعاون وکاروفاه اجتماعی استان وآقای حقی ریاست محترم اداره ثبت شرکتهای استات درتاریخ 26/12/94ثبت گردید وازتاریخ 15/1/95 باانجام تشریفات اداری فعالیت رسمی خودراشروع نمود گه دراینجا لازم است ازهمه عزیزان ومسئولین مربوطه تشکر وقدردانی نمائیم 

 هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت تعاونی سیصدوبیست وپنج

فراگیر شهرستانی مهرگستران آذرشهر 


شرکت تعاونی سیصدوبیست وپنج

فراگیر شهرستانی مهر گستران آذرشهر

شماره ثبت :1343اعضای هیئت موسس :1- نعمت اله تاروردی  2- آقای علیر ضا ایمانزاده 3-  آقای بهنام باقرپورکه ازخدمات ارزنده آقای علیرضا ایمانزاده وآقای بهنام باقرپور که بیشترین  زحمات رادرطول تاسیس متحمل شدندتقدیر وتشکر می نمائیم

این جلسه بادعوت قبلی واطلاع رسانی قبلی هیئت موسس باحضور عده کثیری از اعضای شرکت که قبلا ثبت نام نموده بودند درتاریخ   1394/4/6  درمحل کتابخانه عمومی قاضی جهان  تشگیل گردید که بعد ازخوش آمدگوئی نماینده هیئت موسس وتوضیحات لازم درمورد تشکیل این تعاونی  توسط کارشناس محترم اداره تعاون ،کارورفاه واموراجتمااعی شهرستان جناب آقای جلیل شهبازی رسمیت جلسه را اعلام وشروع به رآی گیری  نمودند که برای نظارت رای گیری چهارنفر انتخاب شدند که آقای علیرضا سلطانی وآقای داریوش سلیمانزاده وآقای محمدباقر محمدیان وسرکارخانم عباس نژاد  که این مسئولیت رابه عنوان ناظر جلسه به عهده داشتند که جادارد اززحمات ایشان نیز قدردانی نمائیم  رای گیری شروع گردید

دراین جلسه آقای نعمت اله تارو وردی - آقای مهندس حسن قره خانی - آقای محمد اسد پور اقدم - سرکارخانم جاوید وآقای بهنام باقر پور به عنوان اعضای اصلی هئدت مدیره وسرکارخانم شریفیان وآقای علی کاظمی به عنوان اعضای علی البدل  و سرکارخانم عباس نژا د بازرس شرکت وآقای مقصود زارع نیز به عنوان بازرس علی البدل شرکت باحائز اکثریت آرا ء انتخاب وصورتجلسه به تائید کارشناس محترم تعاون رسید وجلسه باذکر صلوات به پایان رسید


درجلسه بعدی که توسط اعضای اصلی هیئت مدیره در تاریخ 94/4/8انجام گرفت آآقای نعمت اله تاروردی به عنوان  مدیر عامل شرکت به مدت سه سال انتخاب گردید


منبع : قاضی جهان دریک نگاهثبت شرکت تعاونی 325فراگیر شهرستانی مهرگستران آذرشهر
برچسب ها : آقای ,محترم ,شرکت ,وآقای ,اعضای ,اداره ,شرکت تعاونی ,محترم اداره ,فراگیر شهرستانی ,وپنج فراگیر ,سیصدوبیست وپنج ,شرکت تعاونی سیصدوبیست ,وپنج فرا